Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sonja Margareta Berg von Linde

1919-09-122006-08-29

Jurist, kriminalvårdsdirektör, byråchef

Sonja Berg von Linde var jurist, kriminalvårdsdirektör, byråchef och sekreterare i Fredrika-Bremer-Förbundet.

Sonja Berg von Linde föddes i Höja församling år 1919. Hon var dotter till Gösta (Gustaf) Berg von Linde, borgmästare i Ängelholm och modern Doris Berg von Linde, född Broberg. År 1923 utökades familjen med dottern Märta.

Sonja Berg von Linde var en aktiv yrkeskvinna som över åren hann med många samhällsviktiga poster. År 1942, 23 år gammal, tog hon en juristexamen vid Lunds universitet. Från universitetsstudierna gick hon vidare till notarietjänstgöring i Ängelholm. I en nekrolog i Helsingborgs Dagblad den 13 september 2006 framgår att hon under 1944 var tillförordnad borgmästare i Ängelholm. Efter tingstjänstgöringen var hon mellan 1947 och 1955 verksam som jurist i kommunal förvaltning.

Under sin tid som notarie i Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga gifte sig Sonja Berg von Linde i september 1943 med Erik Montén, filosofie licentiat i zoologi. Tillsammans fick de sonen Ivar född 1944 och dottern Eva 1948. Paret skilde sig 1963.

Mellan 1957 och 1961 var Sonja Berg von Linde förbundssekreterare i Fredrika-Bremer-Förbundet. Tillsammans med företrädare för flera andra kvinnoförbund var hon bland annat med och drev frågan om kvinnliga präster i Svenska kyrkan som ett led i att kvinnor skulle få rätt att utöva alla yrken. Under åren 1962 och 1963 var hon förste byråsekreterare för Fångvårdsstyrelsen (nuvarande Kriminalvården) och blev sedan utsedd till byrådirektör åren 1964–1966. Nästkommande år, 1967, blev Sonja Berg von Linde utsedd till avdelningsdirektör för Kriminalvårdsstyrelsen (nuvarande Kriminalvården), en post som hon också innehade år 1970.

Den 4 juni 1969 noterar Dagens Nyheter att Sonja Berg von Linde av Kriminalvårdsstyrelsen blivit tillförordnad tjänsten som kriminalvårdsdirektör för kvinnoräjongen och anstaltschef för kvinnofängelset Hinseberg, som var Sveriges enda kvinnliga fångvårdsanstalt. Av tidningsrapporter att döma var det problem med överbeläggning på Hinseberg när Sonja Berg von Linde tillträde. I Dagens Nyheter skrevs den 8 april 1969 om hur förstagångsförbrytare blandades med återfallsförbrytare. Sonja Berg von Linde menade i artikeln att det inte var en katastrofsituation men att det var problematiskt när fångarna inte fick ett eget utrymme utan måste trängas med varandra. Vidare gav hon uttryck för human fångvård med inställningen att fångarnas tid på Hinseberg skulle ge dem tid till eftertanke snarare än vara ett straff där förstagångsförbrytare socialiserades in i fortsatt kriminalitet.

Jobbet som kriminalvårdsdirektör följdes av en tjänst som avdelningsdirektör för Riksdagens förvaltningskontor (nuvarande Riksdagsförvaltningen) mellan åren 1971 och 1980, där hon sedan var byråchef 1981–1984. Enligt nekrologen i Helsingborgs Dagblad den 13 september 2006 innebar utnämningen att Sonja Berg von Linde blev den första kvinnliga byråchefen. Uppgiften har dock inte kunnat styrkas av andra källor. Tjänsten som byrådirektör avslutade Sonja Berg von Lindes yrkeskarriär. Andra poster hon innehade under sitt yrkesliv var sekreterare i kommittén för fångvårdens arbetsdrift mellan åren 1964 och 1968. Hon var även ledamot i European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) 1981–1984.

Sonja Berg von Linde engagerade sig även fackligt och var ledamot i Juseks styrelse 1979–1983. Hennes fackliga engagemang fanns dock före dessa år, vilket framgår av att hennes namn förekommer i protokoll från Riksdagens förvaltningsstyrelse där hon företrädde SACO/SR. På sin fritid var hon vice ordförande för den svenska Genealogiska Föreningen 1973–1987.

Sonja Berg von Linde blev 87 år och avled i Lund 2006. Hon är gravsatt på Svalövs gamla kyrkogård. I nekrologen som publicerades i Helsingborgs Dagblad den 13 september 2006 nämns hennes barn med familjer samt livskamraten Märta Gabrielsson som närmast sörjande.


Cecilia Jonsson


Publicerat 2021-02-13Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Sonja Margareta Berg von Linde, www.skbl.se/sv/artikel/SonjaMargaretaBergvonLinde, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Cecilia Jonsson), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Gift: Berg von Linde-Montén


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Doris Anna Maria Berg von Linde, född Broberg
 • Far: Gustaf Victor, kallad Gösta, Berg von Linde
 • Syster: Märta Elisabeth Berg von Linde, gift Hansson
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Lund: Jur.kand.examen, Lunds universitet


Verksamhet

 • Yrke: Notarie, Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga
 • Yrke: Tillförordnad borgmästare
 • Yrke: Förbundssekreterare, Fredrika-Bremer-Förbundet
fler ...


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Medlem, förbundssekreterare
 • Genealogiska Föreningen
  Vice ordförande
 • Jusek
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Ängelholm
 • Ängelholm
 • Lund
fler ...


Källor

Litteratur
 • ’Sonja Berg von Linde’ [Nekrolog], Helsingborgs Dagblad, 2006-09-13Vidare referenser