Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sara Maria Danius

1962-04-052019-10-12

Professor, essäist, Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare

Sara Danius var professor i litteraturvetenskap samt en framstående essäist, ledamot i Svenska Akademien och första kvinna att bli Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

Sara Danius föddes 1962 i Täby, som dotter till författaren Anna Wahlgren och läraren, officeren och författaren Lars Danius. Efter föräldrarnas skilsmässa 1966 flyttade hon tillsammans med sin mor och syster till Malmö. År 1973 bosatte sig modern med sina då fem barn i Egypten. Sara Danius och hennes yngre syster fick dock snart återvända till Sverige och växte sedan upp hos sin far i Täby. Hon var sportintresserad och spelade basket på elitnivå under gymnasietiden. År 1980 tog hon examen på naturvetenskapliga linjen vid Åva gymnasium.

Efter att ha rest i Europa och under en period försörjt sig bland annat som croupier på olika kasinon inledde Sara Danius 1982 sina akademiska studier vid Stockholms universitet. År 1986 tog hon en filosofie kandidatexamen med inriktning på litteraturvetenskap. Under studierna hade hon börjat skriva litteraturkritik i Dagens Nyheter och hon blev efter sin examen knuten dit som kritiker och redigerare. Hon skrev även litteraturkritik i Bonniers Litterära Magasin.

År 1987 bröt Sara Danius upp från Sverige för att studera kritisk teori och kulturanalys vid Nottingham University i Storbritannien. Hennes masteruppsats behandlade marxisten Fredric Jamesons teoribildning om senkapitalismens kulturella uttryck. Den förde henne vidare till Duke University i USA där Jameson var professor, och 1990 började hon forska under hans handledning. Under 1990-talet introducerade Sara Danius Fredric Jamesons verk i Sverige och tillsammans med Stefan Jonsson och Stefan Helgeson översatte hon 1994 Jamesons grundläggande verk The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act till svenska med titeln Det politiska omedvetna. Berättelsen som social symbolhandling.

Sara Danius disputerade vid Duke University 1997 på en avhandling som sedan kom att ligga till grund för hennes svenska doktorsavhandling, The Senses of Modernism: Technology, Perception and Modernist Aesthetics, som hon lade fram vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 1999. Den behandlar sambandet mellan teknologi och estetik inom modernistisk litteratur. I centrum står de tre högmodernistiska författarna Thomas Mann, Marcel Proust och James Joyce och deras klassiska verk Bergtagen, På spaning efter den tid som flytt respektive Ulysses. Alla från tidigt 1920-tal. Sara Danius kritiserar i avhandlingen den modernistiska synen på konstverket som autonomt. En syn som länge varit normen inom såväl amerikansk som svensk litteraturvetenskap. Hon menar att det tvärtom var det moderna samhällets nya tekniker, som exempelvis telefonen, fotografiet, biografen och röntgen, som lade grunden för modernismens estetik, då de frigjorde sinneserfarenheterna på ett sätt som gjorde att den litterära framställningen på ett nytt sätt kunde grundas i direkt erfarenhet och varseblivning.

I sina följande två böcker, The Prose of the World: Flaubert and the Art of Making Things Visible, 2006, och Den blå tvålen studerar Sara Danius realismen, den litterära period som föregick modernismen. De båda böckerna har mycket gemensamt, men där den förra har en akademisk karaktär har den senare en mer populärvetenskaplig framställningsform. Liksom i sin bok om modernismen utgår hon från tre kanoniserade författares kanoniserade verk. I detta fall Stendhals Rött och svart, Honoré de Balzacs Förlorade illusioner och Gustave Flauberts Madame Bovary. Gentemot den gängse uppfattningen att realismen är verklighetsavspeglande driver Sara Danius att den realistiska estetiken snarare handlar om synliggörande. I sina analyser visar hon på den massiva detaljrikedomen som karaktäriserar de realistiska romanerna. I synnerhet lyfter hon fram de ingående beskrivningarna av klädedräkter och deras betydelse.

Sara Danius var en ypperlig stilist, vilket blir som allra tydligast i hennes essäer, delvis samlade i Husmoderns död och andra texter, 2014. I dem firar inte bara hennes skarpa och träffsäkra analyser utan också hennes personliga, ofta humoristiska, stil sina triumfer.

Åren efter sin amerikanska disputation var Sara Danius gästforskare vid University of California, Los Angeles (UCLA). Efter återkomsten till Sverige erhöll hon snabbt stora forskningsanslag. Hon tillbringade 2001—2002 vid Wissenschaftskolleg zu Berlin och 2006 var hon gästprofessor vid University of Michigan. År 2005 blev hon docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och 2008 fick hon anställning, först som lektor och sedan som professor, i estetik vid Södertörns högskola. År 2013 blev hon professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Samma år utsågs hon också till ledamot i Svenska Akademien. Två år därefter blev hon som första kvinna någonsin utsedd till Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

Under Sara Danius tid i Svenska Akademien erhöll Alice Munro, Patrick Modiano, Svetlana Aleksijevitj, Bob Dylan och Kazuo Ishiguro Nobelpriset i litteratur. Det kontroversiella valet av Bob Dylan motiverar hon i boken Om Bob Dylan, 2018. I samband med metoo-rörelsen 2017 uppstod konflikter inom Svenska Akademien angående hur man skulle förhålla sig till en ledamot i Svenska Akademien och hennes make. De anklagades för jäv och den senare för sexuella trakasserier och övergrepp, som han sedermera dömdes för. Sara Danius kom på kollisionskurs med majoriteten av ledamöterna och den 12 april 2018 avsattes hon som ständig sekreterare. Senare valde hon att även lämna sin stol. Nyheten spreds internationellt och många demonstrationer hölls på Stortorget utanför Svenska Akademien till hennes stöd. Den kris Svenska Akademien genomgick ledde till att Nobelpriset i litteratur inte delades ut 2018.

Sara Danius författarskap är tydligt sammanhållet och konsekvent drivet. Det präglas av ett grundläggande intresse för samhälle och estetik. Hon var också mycket intresserad av design, vilket framkommer i hennes essäer och även kommit till uttryck i flera mindre skrifter. Stor uppmärksamhet väckte de klänningar, specialdesignade av Pär Engsheden, som hon bar vid Nobelfesterna. Kreationerna knöt genomgående an till den litteratur hon forskat om.

Sara Danius var 1989—2010 gift med litteraturvetaren, författaren och professorn vid Linköpings universitet Stefan Jonsson, med vilken hon fick sonen Leo. År 2014 fick Sara Danius diagnosen bröstcancer.

Sara Danius avled 2019. Hennes begravning i Storkyrkan i Stockholm samlade stora människoskaror. Hon vilar på Katarina kyrkogård.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2020-06-23Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Sara Maria Danius, www.skbl.se/sv/artikel/SaraMariaDanius, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-06-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Anna Martha Sofia Wahlgren, född Karlsson
 • Far: Lars Ingemar Haraldsson Danius
 • Syster: Nina Ulrika Danius
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Täby: Naturvetenskaplig linje, Åva Gymnasium
 • Universitet, Stockholm: Fil.kand.examen, Stockholms universitet
 • Universitet, Nottingham, Storbritannien: Master of Arts, Nottingham University
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Litteraturkritiker, Dagens Nyheter, Bonniers Litterära Magasin
 • Yrke: Gästforskare, University of California, Los Angeles (UCLA)
 • Yrke: Research fellow, Wissenschaftskolleg zu Berlin
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Aris Fioretos
 • Kollega: Hans Ruin
 • Kollega: Sara Stridsberg
fler ...


Organisationer

 • Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala
  Arbetande ledamot
 • Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala
  Arbetande ledamot
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
  Arbetande ledamot
 • Svenska Akademien
  Ledamot, stol nr 7


Bostadsorter

 • Födelseort: Täby
 • Täby
 • Malmö
fler ...


Priser/utmärkelser

fler ...


KällorVidare referenserSara Danius vid tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i litteratur. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)
Sara Danius vid tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i litteratur. Foto: Frankie Fouganthin (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Forskare Första kvinnan Litteraturkritik Litteraturvetenskap Professorer

Länkar