Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Astrid Lydia Josefina Kindstrand

1907-02-081962-10-18

Nyhetsuppläsare, pionjär, lärare

Astrid Kindstrand blev Sveriges första kvinnliga nyhetsuppläsare i radio, vilket orsakade starka åsikter bland en del av lyssnarna.

Astrid Kindstrand föddes 1907 och växte upp i Alingsås och Borås, där hennes far Axel Kindstrand var jägmästare och chef för Marks revir. Modern Hanna Kindstrand, född Rapp, var en varm personlighet med en stark gudstro, som även kom att påverka hennes dotter. Även om fadern till sin läggning var konservativ, ansåg han det viktigt att flickor i lika hög grad som pojkar fick en utbildning som tog tillvara deras förmåga och han stödde Astrid Kindstrands studieintresse och yrkesambitioner. Borås saknade dock vid den tiden läroverk, där flickor kunde avlägga studentexamen.

För att kunna fortsätta sina studier fick Astrid Kindstrand därför lämna föräldrahemmet och flytta till Stockholm, där hon under skoltiden delvis bodde hos släktingar, och hon avlade 1926 studentexamen vid Lyceum för flickor. Hon fortsatte sedan sin utbildning vid Stockholms högskola (nuvarande Stockholms universitet) med studier i bland annat litteraturhistoria, engelska och tyska. År 1931 avlade hon filosofie kandidatexamen och 1932 filosofie ämbetsexamen. Den senare var en examen med titeln filosofie magister som gav behörighet till adjunktstjänst vid läroverk. Astrid Kindstrand var sedan under 1930-talet verksam som lärare i Stockholm, bland annat som ämneslärare vid Stockholms stads hushållstekniska mellanskola.

Astrid Kindstrand utvecklade därvid sitt engagemang för yrkesverksamma kvinnors förhållanden och var under perioden 1936–1939 aktiv som sekreterare i Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF, nuvarande Kvinnliga Akademikers Förening, KAF). Under denna tid kom Astrid Kindstrand även att tjänstgöra inom Radiotjänst (nuvarande Sveriges Radio) och blev 1938 sekreterare i Radiotjänsts kvinnokommitté och 1939 amanuens vid Radiotjänst. Hon gjorde då program med inriktning bland annat på underlättandet av kvinnors hushållsarbete genom planering av arbetsplatser på basis av systematiska mätningar och undersökningar.

Astrid Kindstrand blev den 6 april 1938 kvinnlig pionjär i etermedia genom att som första kvinna i Sverige läsa TT:s dagsnyheter i radio, som då hade en stor lyssnarkrets. Att en kvinnlig röst läste nyheter om krig och andra allvarliga frågor väckte starka reaktioner hos en del av lyssnarna. När Astrid Kindstrand av andra skäl och i samband med sitt giftermål och bosättning utanför Stockholm lämnade denna tjänst, dröjde det ytterligare tio år innan tiden var mogen för en ny kvinnlig nyhetsuppläsare.

Astrid Kindstrand gifte sig 1939 med sin syssling Wilhelm Kindstrand, senare stadsnotarie i Katrineholm, som varit advokat i Stockholm men som några år tidigare lämnat denna verksamhet och bosatt sig på sin gård Vännevad utanför Katrineholm. Flyttningen dit från Stockholm och bosättningen på landet med ansvar för ett lanthushåll innebar en omställning för Astrid Kindstrand i förhållande till det tidigare yrkesliv som hon haft i Stockholm.

Astrid Kindstrand blev i sin nya miljö politiskt engagerad för Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) och erhöll därvid olika lokala förtroendeuppdrag. Hon ägnade sig även åt föredragsverksamhet i olika aktuella och samhällsinriktade frågor. Hon intresserade sig exempelvis för förbättrade möjligheter för yrkesrådgivning och lärares utbildning inom detta område.

I Katrineholm erhöll Astrid Kindstrand tjänst som lärare vid samrealskolan, sedermera Katrineholms högre allmänna läroverk, och 1946 blev hon extra ordinarie adjunkt. Några år senare blev hon ordinarie läroverksadjunkt med undervisning huvudsakligen i svenska och engelska. Under senare tid bedrev Astrid Kindstrand, parallellt med sin lärartjänst, arbete på en inte färdigställd licentiatavhandling avseende forn- och medeltidsengelska klädestermer.

Astrid Kindstrand avled vid 55 års ålder år 1962, en kort tid efter sin makes frånfälle, och ligger tillsammans med honom begravd i släktgraven på Gammalkils kyrkogård i Östergötland.


Magnus Kindstrand


Publicerat 2021-03-30Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Astrid Lydia Josefina Kindstrand, www.skbl.se/sv/artikel/AstridLydiaJosefinaKindstrand, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Magnus Kindstrand), hämtad 2024-07-13.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Hanna Josefina Kindstrand, född Rapp
 • Far: Axel Fabian Kindstrand
 • Bror: Claes Arne Kindstrand
fler ...


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Fil.kand.examen, Stockholms högskola
 • Högskola, Stockholm: Filosofie ämbetsexamen (fil.mag.), Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Ämneslärare, bl a Stockholms stads hushållstekniska mellanskola
 • Yrke: Anställd, 1939 amanuens, sekreterare i kvinnokommittén, Radiotjänst (nuvarande Sveriges Radio)
 • Yrke: Timlärare, fr o m 1946 e o adjunkt, fr o m 1950 adjunkt, Katrineholms samrealskola (senare Katrineholms högre allmänna läroverk)


Kontakter

 • Släkting: Eva Upmark


Organisationer

 • Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF, nuvarande Kvinnliga Akademikers Förening, KAF)
  Styrelseledamot, sekreterare
 • Högerpartiet (nuvarande Moderaterna)
  Medlem, landstingssuppleant


Bostadsorter

 • Födelseort: Borås
 • Alingsås
 • Borås
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Odelberg Wilhelm, Bäckmark Magnus, (red), Svenska släktkalendern, 2003, 29, S. 180, 182, Stockholm, 2003

Litteratur
 • ’Batong skyddade radioredaktionen under kriget’, Svenska Dagbladet, 1957-11-17

 • ’Astrid Kindstrand’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1962-10-20

 • ’Astrid Kindstrand’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1962-11-14

 • Fremle, Lars & Eggerud, Inga (red.), Katrineholm: vår stads historia från andra världskriget till sekelskifte. D. 4, S.167, 2004Vidare referenserAstrid Kindstrand, fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Astrid Kindstrand, fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Lärare Pionjärer Programledare